Bhai Manjeet Singh Ji’s katha of Raag Maroo/Raag Tukhari SGGS Ang 1102-1110 followed by simran on 30-01-23 at GS Parliament.

Ang 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110

There are 15 Shabads in Bhagat Bani. Bhagat Kabir Ji has 11 Shabads, Bhagat Namdev Ji, 1 Shabad, Bhagat Jaideo Ji, 1 Shabad, and Bhagat Ravidas Ji, 2 Shabads making a total of 15 Shabads.
Shabad Viakhya on Barah Maha Raag Tukhari is from Anggs 1107 till Angg 1110.

Raag Maroo/Raag Tukhari